КА – спец. Приложна Математика, Статистика

По време на семестъра се провеждат 5 контролни работи (3-та, 6-та, 9-та, 12-та и 15-та седмица). Всички контролни работи се провеждат по време на лекциите. По изключение се допуска студентите, които не са имали възможност да направят някое от контролните по време на лекциите, да го направят по време на упражненията. Всяка от първите четири контролни работи се провежда за 45 минути и носи до 10 точки. Последната контролна работа (междинен изпит) се провежда за 90 минути и носи до 25 точки, като освен изчислителни включва и теоретични задачи. Окончателната оценка се формира след провеждане на писмен и устен изпит, който носи до 35 точки. На писмения изпит се развиват два въпроса от конспекта предоставен от лектора, с конкретни указания за това какво точно се пише по всеки от въпросите. Билетът с въпросите се тегли от произволен студент в залата, след което всички имат право да четат в продължение на 20 минути, но нямат право да пишат. Мобилните телефони са изключени и са поставени на видно място по време на целия изпит. Към всеки от въпросите има и задача (една изчислителна и една нетрудна теоретична задача). Изпитът приключва след събеседване по двата въпроса с лектора, който поставя крайната оценка. Събеседването обикновено се провежда в отделен ден (в деня обявен за устен изпит), като е възможно, по преценка на лектора, да се задават допълнителни въпроси и задачи, свързани с развиваните теми. По време на семестъра студентите имат възмножност да получат до 10 допълнителни точки от две домашни работи, всяка състояща се от две задачи, от които се решава една по избор.

Оценяване:
50-57 точки – среден 3
58-64 точки – добър 3.50
65-72 точки – добър 4
73-80 точки – мн. добър 4.50
81-87 точки – мн. добър 5
88-94 точки – отличен 5.50
95-100 точки – отличен 6

Контролните работи обxващат следния материал

К1 – основни свойства на комплексните числа, действия в алгебричен и тригонометричен вид, изобразяване на множества от комплексни числа в равнината.

К2 – Комплексна диференцируемост, уравнения на Коши-Риман, холоморфност, възстановяване на холоморфна функция по дадена реална или имагинерна част.

К3 – Основни геометрични свойства на дробно-линейни функции, намиране образа на конкретна област, определяне на дробно-линейна функция, която преобразува една област в друга.

К4 – Основни свойства на елементарните функции, пресмятане на интеграли по криви с формулата на Коши, определяне на особени точки на функция, пресмятане на резидууми.

К5 – Основни теореми в комплексния анализ – теорема за резидуумите, теорема на Лиувил, теорема на Руше, принцип за максимума, теорема за единственост и др.

Примерни задания за домашни и контролни работи, спец. Приложна математика

Примерни задания за домашни и контролни работи, спец. Статистика

Примерни задачи за междинния изпит

назад