ДУПРИЛ – спец. Информатика

Видеа от упражненията

По време на семестъра се провеждат
1) Една домашна работа, която се предава преди първото контролно, т. е. преди края на ноември. Всички студенти, взели задание за домашна работа се записват в списък.
2) Две контролни работи, всяко от които се провежда за три астрономически часа.
Първото контролно обхваща материала до линейни уравнения с постоянни коефициенти. Провежда се в края на ноември (предпоследната или последната седмица), в уговорен извънреден час.
Второто контролно се провежда в края на семестъра (през една от последните две седмици), в извънреден час и обхваща материала от уравнения на Ойлер, решаване на нехомогенна линейна система с постоянни коефициенти и изследване на равновесно положение за устойчивост в зависимост от параметър.
3) Защита на малък проект на MATLAB, за изготвянето и предаването на който се дават подробни инструкции. Заданията се дават през предпоследната или последната седмица, преди зимната ваканция. Готовите проекти се предават се в moodle, през последната седмица на семестъра, преди защитата. Всички студенти взели задание за проект се записват в списък. Защитите на проектите се провеждат в извънредно уговорен час, през последната седмица на семестъра.

По време на сесията се провеждат

1) Писмен изпит, състоящ се от 6 задачи. Задачите от писмения изпит са върху целият изучаван материал.
2) Устен изпит, състоящ се в решаването на тест от 7 задачи по теми, разглеждани на лекциите и събеседване. Въпросите от теста обхващат следните теми: oпределяне на броя на решенията на дадени задачи на Коши, определяне на решението на конкрента задача на Коши за уравнение от първи ред (избор от няколко предложени варианта), определяне на общото решение на линейно нехомогенно уравнение с постоянни коефициенти, свеждане на задача на Коши за уравнение от първи ред до интегрално уравнение, намиране на няколко последователни приближения на решенията на конкретна задача на Коши, намиране на особени точки на конкретно уравнение и изследване за особени решения, намиране на частни решения от определен вид (експонента или полином) на линейно хомогенно уравнение от втори ред с непостоянни коефициенти, пресмятане на детерминанта на Вронски на система от функции, приложение на теоремата за единственост на решение на задачата на Коши, намиране на равновесни точки на конкретна система, начертаване на фазов портрет и изследване на устойчивост на равновесните точки.

Оценяване на проектите
Спазени изисквания за предаване, описание на теоретичната част, код (наличие на коментари), графики (точност и качество), интерпретация на резултатите в коментари.

Оценяване на защитата
Представяне на проекта (описание на задачите и програмите), обяснение на произволно избран фрагмент от кода, изпълнение на кода и коментари върху резултатите, модификация на кода с определена цел, теоретичен въпрос, свързан с понятията в задачите от проекта.

Оценка от текущ контрол: 10% от оценката на домашната работа + 45% от оценката на първата контролна работа + 45% от оценката на втората контролна работа. При оценка от текущият контрол не по-ниска от 4.00, студентите имат право на освобождаване от писмения изпит.

Крайна оценка: 20% от оценката получена на проекта + 40% от оценката, получена на писмения изпит (текущия контрол) + 40% от оценката, получена на устния изпит.

Задачи за упражнения

MATLAB

назад